Izjava o zaštiti privatnosti

Svi podaci i sva saznanja do kojih Alarm automatika d.o.o. dođe tijekom analize podataka dobivenih putem korištenja ove mrežne stranice predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu Zakona o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96), a u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03).

Smatra se da su svi podaci do kojih Alarm automatika d.o.o. dođe tijekom korištenja ove mrežne stranice prikupljeni dobrovoljnim sudjelovanjem korisnika i ne smiju se bez korisnikove prethodne suglasnosti koristiti u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu naznačenu na ovoj mrežnoj stranici.

Alarm automatika d.o.o. nije odgovorna za posljedice, materijalnu i drugu štetu koja nastane korisniku ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi ako je korisnik dao netočne ili nepotpune podatke.

Alarm automatika d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja bez prethodne najave.