Select Page

Prezentacije softverskih rješenja centralizacije i integracije – napredne funkcije i primjeri primjene

Adria Security Summit 2021., Beograd, 13.10.2021.

Alarm automatika i ove godine sudjeluje na Adria Security Summitu, najvećem događaju u zaštitarskoj industriji regije. Novitete u ponudi Alarm automatike i naših dugogodišnjih dobavljača ćemo predstaviti u izložbenom dijelu Summita, a iskustva u radu i strategiju daljnjeg razvoja kroz prezentacijski i konferencijski dio.

Adria Security Summit 2021

Nastup Alarm automatike je posvećen rješenjima softverske centralizacije i integracije koja kontinuirano razvijamo u skladu sa tehnološkim novitetima i zahtjevima korisnika. Svoja rješenja ćemo predstaviti kroz tri prezentacije koje će biti usmjerene na teme koje su u fokusu interesa krajnjih korisnika: centralizirani prijem signala alarma s dislociranih objekata, međusobna integracija sustava tehničke zaštite na objektu te integracija tehničkih sustava sa softverima za vođenje poslovanja.

Uvodno predavanje
Dojavni i nadzorni centri budućnosti
Boris Popović, CEO

13.10.2021.
10:45-11:10

Glavna konferencijska dvorana

Case Study
Integrirano rješenje zaštite Infobip kampusa Alpha Centauri
Miroslav Ćirić, direktor projektne prodaje

14.10.2021.
13:15-13:30

Glavna konferencijska dvorana

Raspored prezentacija

Sve prezentacije se održavaju u sklopu Adria Security Summita, 13.10.2021. u popodnevnim satima, u dvorani Pink Panter konferencijskog centra BELEXPOCENTAR, u hotelu Holiday Inn, Beograd.

 

Centralizacija alarmnih i video nadzornih sustava putem ABsistemDC(NG)v2 softvera sa primjerima

Na prezentaciji će biti prikazano kako ABsistemDC(NG)v2 softver za centralizirani prijem i obradu alarmnih događaja sa štićenih objekata prati tehnološke promjene i nove zahtjeve korisnika usluga dojavnih centara. Namijenjena je prvenstveno menadžerima dojavnih centara I instalaterima tehničke zaštite, postojećim i potencijalnim korisnicima ABsistemDC(NG)v2 softvera, te krajnjim korisnicima njihovih usluga. Sudionici će biti informirani o novim funkcionalnostima ABsistemDC(NG)v2 softvera koje omogućuju osmišljavanje i nuđenje novih usluga, a bit će opisani i neki noviji primjeri implementacije.

   • ABsistemDC(NG)v2 softver za prijem i obradu signala alarma u dojavnim centrima
   • Cloud verzija softvera za manje dojavne centre
   • Videoverifikacija signala alarma
   • Foto verifikacija putem Ajax MotionCam detektora
   • Online nadzor obilaska zaštitara u realnom vremenu
   • Centralni tehnički nadzor za neprestani uvid u stanje sustava zaštite
   • Vatrogasni dojavni centra
   • DVC video nadzorni centri

 

Integracija safety rješenja sa security i BMS sustavima putem ABsistemDCi softvera sa primjerima

Safety sustavi na objektu se integriraju kako vi se osigurala koordinirana funkcija detekcije i dojave požara te sigurne evakuacije ljudi. Na prezentaciji će biti prikazano koje su karakteristike opreme, posebno vatrodojavne centrale, presudne za uspješnu integraciju. Bit će istaknute prednosti integracije putem ABsistemDCi softvera koji omogućuje nadzor i upravljanje nad integriranim sustavima putem jedinstvenog sučelja te daljnju integraciju safety sustava sa security i BMS sustavima na objektu. Prezentacija je namijenjena prvenstveno elektro projektantima i sistem integratorima, ali i krajnjim korisnicima koji u svojim objektima moraju imati safety sustave projektirane i izvedene u skladu s važećim propisima i koji žele imati mogućnost daljnje integracije svih tehničkih sustava na objektu.

 

   • Značaj i obuhvat integriranog safety rješenja
   • Safety oprema usklađena sa EN 54 i drugim važećim normama
   • Fleksibilnost u dimenzioniranju sustava dojave požara putem Inim Previdia vatrodojavnih centrala
   • Sustavi za sigurnu evakuaciju – evakuacijski razglas, odimljavanje, panik rasvjeta
   • Integracija sa tehničkom zaštitom i BMS sustavima
   • ABsistemDCi softver za nadzor i upravljanje nad integriranim sustavima na objektu

 

ABsistem serija softvera za inteligentno upravljanje i kontrolu sa primjerima

Na prezentaciji će biti prikazani različita rješenja integracije tehničkih sustava na objektu sa softverima koje krajnji korisnici koriste za vođenje poslovanja putem ABsistem serije softvera za inteligentno upravljanje i kontrolu. Primjerima će biti obuhvaćena rješenja implementirana u javnim, trgovačkim, hotelskim i poslovnim objektima. Prezentacija je namijenjena prvenstveno projektantima tehničkih sustava na objektu, sistem integratorima i krajnjim korisnicima koji u svoje poslovanje žele uvesti rješenja koja im osiguravaju pouzdan nadzor i razvoj poslovnih procesa.

   • Razvoj specijalističkih softvera za inteligentno upravljanje i kontrolu
   • Integracija tehničkih sustava na objektu sa softverima za vođenje poslovanja
   • ABsistemCounter serija softvera za brojanje ljudi i vozila
   • ABsistemPark serija softvera za kontrolu i upravljanje parkiralištima
   • ABsistemTicketing serija softvera za izdavanje ulaznica i upravljanje ulazom u javne objekte
   • ABsistemGreen softver za nadzor na pretovarnim stanicama i odlagalištima otpada
   • ABsistemGuestManager softver za upravljanje i evidenciju ulaza posjetitelja u javne i poslovne objekte

Alarm automatika je jedan od glavnih sponzora Adria Security Summita, najvećeg događaja u zaštitarskoj industriji regije. Novitete u ponudi Alarm automatike i naših dugogodišnjih dobavljača ćemo predstaviti u izložbenom cijelu Summita na ukupno devet štandova, a iskustva u radu i strategiju daljnjeg razvoja ćemo predstaviti kroz prezentacijski i konferencijski dio – uvodno izlaganje predsjednika Uprave Borisa Popovića o dojavnim i nadzornim centrima budućnosti i case study prezentaciju Implementacija integriranog rješenja zaštite kampusa tvrtke Infobip.