Select Page

INIM Previdia – potpuna fleksibilnost u dimenzioniranju sustava dojave požara

INIM Previda
INIM tehnologije

Uz sve u Inimu ranije razvijene napredne tehnologije, u Previdia centrale je implementirana i HorNet+ tehnologija koja omogućava međusobno umrežavanje Compact i Max vatrodojavnih centrala.

Hornet+ tehnologija omogućava povezivanje do 48 centrala ili izdvojenih tipkovnica u skup, a u jedan sustav je moguće umrežiti do 20 skupova putem TCP/IP mreže. Time je omogućena veća fleksibilnost u dimenzioniranju sustava prema realnim potrebama i okolnostima.

Integracije putem Previdia vatrodojavnih centrala

Bitna karakteristika Previdie je da su implementirane različite mogućnosti povezivanja (RS485, optička vlakna, TCP-IP) sa centralama što omogućava integraciju sa safety sustavima na objektu. Centrala je dostupna i u verziji sa funkcijom upravljanja gašenjem i certificirana u skladu sa EN12094-1 normom.

BUS nadzirana panik rasvjeta Harper je kompatibilna sa vatrodojavnim protokolom i svi njezini elementi se mogu povezati sa Previdia centralama direktno na istu petlju. BUS komunikacija između centrale i EVAC opreme omogućava da oba sustava funkcioniraju kao jedan što značajno pojednostavljuje ožičenje, programiranje i održavanje.

Sustavi na udaljenim lokacijama mogu biti nadzirani s jednog mjesta. Integracija sa BMS uređajima različitih proizvođača je moguća i putem IFMLAN modula u koji je implementiran BACNET protokol.

Omogućena je i videoverifikacija alarma putem povezanih IP kamera (ONVIF protokol). Za implementaciju grafičkih mapa, odnosno tlocrta, sa interaktivnom topologijom sustava u same centrale potrebno je ugraditi dodatnu SD karticu.

ABsistemDCi softver za integraciju omogućuje centralizirano upravljanje Previdia sustavima, ali i svim ostalim sustavima na objektu koji su integrirani.

Upravljanje Previdia sustavima dojave požara

INIM tipkovnica

Touch screen tipkovnica

Instalacija i upravljanje su iznimno jednostavni i provode se putem 4,3″ (Compact centrala) ili 7″ (Max centrala) zaslona osjetljivog na dodir. Na zaslonu se može pregledavati mapa prostora sa ucrtanim elementima sustava i prikazom njihovog statusa pa se svaki alarm može veoma brzo locirati. Grafičkim zaslonom je omogućeno i intuitivnije upravljanje, programiranje i isčitavanje događaja.

INIM C-Rep

C-Rep izdvojena upravljačka tipkovnica

Dostupna je i C-Rep izdvojena upravljačka tipkovnica, kompatibilna i sa Compact i sa Max centralama, koja se putem RS485 povezuje u Hornet+ mrežu i omogućava pristup svim informacijama o spojenim uređajima.

INIM Previda Studio

Previda Studio softver

Za podešavanje i upravljanje centralama i umreženim sustavom koristi se Previdia STUDIO konfiguracijski softver prilagođen za na dodir osjetljive zaslone. Omogućava preciznu dijagnostiku i podešavanje elemenata u sustavu, pohranu podataka te generiranje izvještaja u skladu s propisima.

INIM Cloud Fire

Inim Cloud Fire & Mobile app

Dodatnu fleksibilnost omogućava Inim Cloud Fire web za centralizirani nadzor i daljinsko upravljanje kojem se može pristupiti i putem mobilne aplikacije Inim Fire App (podržava Android i iOS sustave). Omogućava trenutačni pristup centralama te upravljanje cijelim sustavom, konfiguraciju putem Previdia Studio softvera, online pregled zapisa događaja, planiranje održavanja te e-mail i push notifikacije za korisnički definirane događaje. Sigurnost podataka osigurava se u skladu s najvišim standardima (redundancija, enkripcija, centar za pohranu sa TIER 3 i TIA-942 jamstvom). Inim Cloud Fire usluga je besplatna i za instalatere i za korisnike.

ABsistemDCi

ABsistemDCi softver za integraciju

Previdia sustavima se može upravljati i putem ABsistemDCi softvera za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sustavima na objektu upravlja putem jedinstvenog sučelja.

Kompaktno rješenje dojave požara za manje i srednje aplikacije

INIM Previda Compact

Previdia Compact je kompaktna centrala namijenjena je za aplikacije manje i srednje veličine, a dostupne su njezine dvije verzije – sa jednom ili sa dvije petlje, a isporučuje se u kućištima S ili L veličine ovisno o jačini napajača i kapacitetu baterija koje su u njih ugrađene (7Ah ili 17Ah).

Centrala već posjeduje on-board RS485 konektore koji omogućavaju Hornet+ umrežavanje. Također posjeduje i ethernet port kojim se može spojiti na lokalnu ili vanjsku mrežu za potrebe umrežavanja, konfiguracije, upravljanja te MODBUS integracije sa na primjer ABSistemDci® softverom.

INIM Previda Compact

Modularno rješenje dojave požara za velike aplikacije

INIM Previdia Max

Previdia Max je modularna vatrodojavna centrala namijenjena za velike aplikacije kao što su aerodromi, hoteli i trgovački centri.
Moduli se ugrađuju u kućište centrale koja može primiti do 8 modula povezanih CAN DRIVE sabirnicom, a moguće je povezati do 4 takva kućišta u jedan sustav.

INIM Previdia Max

Inim SmartLoop adresabilne vatrodojavne centrale

Adresabilne vatrodojavne centrale se primjenjuju i u manjim (1 petlja) i u velikim (8 petlji) aplikacijama. Najveća moguća konfiguracija je do 30 centrala raspoređenih u token-ring.

Inim konvencionalna dojava požara SmartLine

Konvencionalne Inim SmartLine vatrodojavne centrale su dostupne u verzijama sa 2 zone, sa 4 zone proširivo na 20 i sa 4 zone proširivo do 36. Pouzdano su rješenje konvencionalne dojava požara.

Inim bežična dojava požara Libra

Bežična dojava požara Libra se najčešće koristi u već gotovim objektima u kojima provođenje nove instalacije nije poželjno ili moguće. Dostupan je širok raspon bežičnih detektora i dodatnih uređaja usklađenih s europskim normama.

Inim specijalne metode detekcije

Za nespecifične aplikacije se koriste posebna rješenja detekcije –  aspiracijski sustavi Stratos, detektori plamena, termoosjetljivi kabeli, vatrodojavne barijere ili adapteri za klima kanale.

Xtralis OSID dojava požara

Velike otvorene prostore (skladišta, aerodromi, trgovački centri, stadioni) je teško pokriti uobičajenim vatrodojavnim detektorima pa se koriste OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) barijere.