Select Page
Sustavi gašenja požara

Upravljanje sustavima gašenja putem Inim vatrodojavnih centrala

Putem Inim vatrodojavnih centrala se može upravljati sustavima gašenja požara. Gašenjem upravlja zaseban modul koji, ovisno o tipu vatrodojavne centrale, može biti već ugrađen u centralu ili se naknadno dodati.