Select Page
Fire extinguishing systems

Upravljanje sustavima gašenja putem Inim vatrodojavnih centrala

Putem Inim vatrodojavnih centrala se može upravljati sustavima gašenja požara. Gašenjem upravlja zaseban modul koji, ovisno o tipu vatrodojavne centrale, može biti već ugrađen u centralu ili se naknadno dodati.

ABsistemDCi softver za integraciju

Sustavi gašenja se mogu povezati sa ABsistemDCi softverom za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sustavima na objektu upravlja putem jedinstvenog sučelja.