Select Page
Sistemi gašenja požara

Upravljanje sistemima gašenja putem Inim vatrodojavnih centrala

Putem Inim vatrodojavnih centrala se može upravljati sistemima gašenja požara. Gašenjem upravlja zaseban modul koji, ovisno o tipu vatrodojavne centrale, može biti već ugrađen u centralu ili se naknadno dodati.

ABsistemDCi softver za integraciju

Sistemi gašenja se mogu povezati sa ABsistemDCi softverom za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sistemima na objektu upravlja pomoću jedinstvenog interface-a.