Select Page
Dojava plina

Inim adresabilna i konvencionalna plinodojava

Dostupne su zasebne adresabilne i klasične plinodojavne centrale, a budući da Inim vatrodojavne centrala mogu prihvatiti signale sa plinodojavnih detektora, sistemi dojave požara i dojave plina se mogu objediniti u jedan.

Inim Industrial serija plinodojavnih detektora za industrijske aplikacije

Za industrijske aplikacije su namijenjeni posebni detektori koje odlikuje brzina, pouzdanost i tačnost detekcije. Dostupni su detektori za metan, benzinske pare, CO, LPG, acetilen, vodonik, propan u raznim tehnologijama izrade, u protiveksplozijskom ili u „običnom“ kućištu zaštićenom od prašine. Čulni element detektora (senzor) izveden je kao izmjenjiva komponenta što pojednostavljuje održavanja.

Inim Elite serija plinodojavnih detektora za poslovne aplikacije

Elite serija omogućava detekciju širokog spektra plinova putem više tehnologija detekcije (katalitička, pelistorska, elektrohemijska ili infracrvena), a odlikuje se jednostavnom kalibracijom i održavanjem putem tastera na kućištu te su dostupni i u ex izradi.

ABsistemDCi softver za integraciju

Sistema za dojav ugasa kojim može da se upravlja i pomoću ABsistemDCi softvera za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sistemima na objektu upravlja pomoću jedinstvenog interface-a.