Select Page
Gas alarm

Inim adresabilna i konvencionalna plinodojava

Dostupne su zasebne adresabilne i klasične plinodojavne centrale, a budući da Inim vatrodojavne centrala mogu prihvatiti signale sa plinodojavnih detektora, sustavi dojave požara i dojave plina se mogu objediniti u jedan.

Inim Industrial serija plinodojavnih detektora za industrijske aplikacije

Za industrijske aplikacije su namijenjeni posebni detektori koje odlikuje brzina, pouzdanost i točnost detekcije. Dostupni su detektori za metan, benzinske pare, CO, LPG, acetilen, vodik, propan u raznim tehnologijama izvedbe, u protueksplozijskom ili u „običnom“ kućištu zaštićenom od prašine. Osjetni element detektora (senzor) izveden je kao izmjenjiva komponenta što pojednostavljuje održavanja.

Inim Elite serija plinodojavnih detektora za poslovne aplikacije

Elite serija omogućava detekciju širokog spektra plinova putem više tehnologija detekcije (katalitička, pelistorska, elektrokemijska ili infracrvena), a odlikuje se jednostavnom kalibracijom i održavanjem putem tipkala na kućištu te su dostupni i u ex izvedbi.

ABsistemDCi softver za integraciju

Sustavima za dojavu plina se može upravljati i putem ABsistemDCi softvera za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sustavima na objektu upravlja putem jedinstvenog sučelja.