Izaberite stranicu
Detekcija gasa

Inim adresabilna i konvencionalna detekcija gasa

Dostupne su zasebne adresabilne i klasične centrale za detekciju gasa, a budući da Inim vatrodojavne centrale mogu da prihvate signale sa detektora gasa, sistemi dojave požara i dojave gasa se mogu objediniti u jedan.

Inim Industrial serija detektora za gas za industrijske aplikacije

Za industrijske aplikacije su namenjeni posebni detektori koje odlikuje brzina, pouzdanost i tačnost detekcije. Dostupni su detektori za metan, benzinske pare, CO, LPG, acetilen, vodonik, propan u raznim tehnologijama izrade, u protiveksplozivnom ili u „običnom“ kućištu zaštićenom od prašine. Osetni element detektora (senzor) izveden je kao izmenjiva komponenta što pojednostavljuje održavanja.

Inim Elite serija detektora gasa za poslovne aplikacije

Elite serija omogućava detekciju širokog spektra gasova putem više tehnologija detekcije (katalitička, pelistorska, elektrohemijska ili infracrvena), a odlikuje se jednostavnom kalibracijom i održavanjem putem tastera na kućištu,i  dostupni su i u ex izradi.

ABsistemDCi softver za integraciju

Sistema za dojavu gasa kojim može da se upravlja i pomoću ABsistemDCi softvera za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sistemima na objektu upravlja pomoću jedinstvenog interface-a.