Izaberite stranicu
Banke i finansijske institucije

Videonadzor sa funkcijom identifikacije

Videonadzor kritičnih mesta i procesa (ulazi/izlazi, uplatna mesta, primopredaja novca, trezori) mora da ima funkciju identifikacije, a koristi se i za nadzor dužine redova na blagajnama.

IP/GPRS nadzirana komunikacija

IP komunikatori omogućavaju da komunikacija alarmnog sistema sa dojavnim centrom bude neprekidna (konstantna provera komunikacije), nadzirana (informacija o prekidu komunikacije) i zaštićena (kriptovana).

Kontrola pristupa i interlocking vrata

Kontrola pristupa u prostorima gde se skladišti novac i tehničkim sobama mora omogućiti razne nivoe pristupa i primenu propisanih procedura. Interlocking vrata na ulazima mogu da imaju i funkciju detektovanja maskiranosti lica videoanalitikom.

Integracija bankomata s videonadzorom i anti skimmingom

Integracijom se postiže automatsko snimanje svih transakcija i upisivanje opisa transakcije (mesto, vreme, iznos, broj računa) u video zapis. Video arhiva se pretražuje putem ključnih reči. Za to su potrebni digitalni snimači malih dimenzija sa daljinskim pristupom i text-in ulazom.

Grade 3 protivprovala i protivprepad

Prema EN 50131 normi protivprovala i protivprepada u bankama trebaju zadovoljiti Grade 3 nivo sigurnosti. Nivo sigurnosti sistema se određuje najnižim nivoom ugrađenih komponenti.

Dokumentacija o primenjenim merama zaštite

Procena rizika i projekat tehničke zaštite su osnova za kasnije nadogradnje i održavanje sistema. Dokumentacija obuhvata i sertifikate za opremu kao i zapisnike i radne naloge vezane za popravke i servise.

Održavanje i Centralni tehnički nadzor (CTN)

Daljinski nadzor nad ispravnošću tehničke zaštite putem CTN-a omogućava brzo otklanjanje kvarova. Tehničku podršku i organizaciju popravaka osigurava služba održavanja.