Select Page
Javni i poslovni objekti

Safety sistemi za pouzdanu dojavu alarma i sigurnu evakuaciju ljudi

Zbog sigurnosti ljudi u slučaju požara se primenjuju mere zaštite od požara. Za bolju efikasnost i upravljanje sistemi dojave požara i dojave gasa se integrišu sa sistemima evakuacije (panik rasveta, evakuacijski razglas i odvođenja dima i toplote). Dodatne funkcionalnosti se postižu implementacijom ABsistemDCi softvera za integraciju tehničkih sistema na objektu i ABsistemDC(NG)v2 softvera za centralizaciju signala alarma u monitoring centru.

Kontrola i upravljanje pristupom

Postupak identifikacije pri ulazu u poslovne objekte ubrzava ABsistemGuestManager softver koji integriše kontrolu pristupa, uređaj za skeniranje dokumenata, evidenciju posetilaca i štampač za ispis akreditacija. Pomoću softvera ABsistemInterlock je omogućeno lokalno i daljinsko upravljanje interlock kabinama koje se sve češće koriste za kontrolu ulaza u javne objekte, na primer sudove.

Brojenje ljudi

ABsistemCounter softver omogućava informaciju o broju ljudi koji se trenutno nalazi u objektu te analizu broja ljudi u odnosu na doba dana, dan u sedmici ili vremenske prilike. Prikupljeni podaci omogućavaju bolje upravljanje u smislu organizacije poslovanja (optimizacija broja zaposlenih u smjeni; odabir vremena za popravke ili čišćenje), povećanja nivoa sigurnosti (upravljanje evakuacijom) te prevencije širenja epidemije. Za upravljanje brojem ljudi u prostoru koristi se softver ABsistemLimitPeople.

Opšti videonadzor i videoanalitika

Videonadzor zajedničkih prostora efikasno utiče preventivno na štetne događaje i omogućava njihovu naknadnu rekonstrukciju. Putem videoanalitičkih funkcija moguće je generirati alarm u predefinisanim situacijama (npr. detekcija ostavljenih predmeta).

Upravljanje parkingom

Za efikasnije upravljanje javnim parkinzima i garažama čije korišćenje se naplaćuje se koristi softver ABsistemParkPay koji omogućuje integraciju sistema kontrole pristupa za vozila (rampe), interfona, LPR kamera i blagajni za naplatu parkinga. Softver ABsistemGaragePark dodatno integriše i sistem signalizacije slobodnih parkirnih mesta u garažama.

ABsistemTicketing za objekte s velikim brojem posjetioca

ABsistemTicketing softver integriše online prodaju ulaznica sa barijerama na ulazima i terminalima za naplatu. Tako se ulaz posetilaca ubrzava i bolje nadgleda. ABsistemTicketingSale je nadogradnja tog softvera koji uz očitavanje ulaznica i kontrolu pristupa omogućuje i naplatu i ispis ulaznica za posetioce na objektu.

Rješenja za stadione

Uz videonadzor perimetra i prolaza kojima se ljudi kreću, obuhvata i videonadzor gledališta u rezoluciji koja omogućava prepoznavanje/identifikaciju osoba. Kontrola ulaza integrira online prodaju ulaznica s barijerama na ulazu putem ABsistemTicketing softvera koji omogućuje i online brojanje gledatelja. Sistemi zadovoljavaju najviši standard koji propisuje UEFA.

Dokumentacija o primijenjenim mjerama zaštite

Procjena ugroženosti i projekt tehničke zaštite su osnova za kasnije nadogradnje i održavanje sistema. Dokumentacija obuhvata i sertifikate za opremu te zapisnike i radne naloge vezane za popravke i servise.

Održavanje i Centralni tehnički nadzor (CTN)

Daljinski nadzor nad ispravnošću tehničke zaštite putem CTN-a omogućava brzo otklanjanje kvarova. Tehničku podršku i organizaciju popravaka osigurava služba održavanja.