Select Page

Panik rasvjeta potpuno integrirana sa adresabilnom dojavom požara

Svrha panik rasvjete je osigurati sigurnu evakuaciju ljudi iz objekta u slučaju požara, terorističkog napada ili bilo kojeg drugog uzroka panike među ljudima. Sustav treba osigurati dovoljno osvjetljenja duž evakuacijskih putova, orijentaciju ljudima kako bi se uputili prema izlazu umjesto da lutaju po prostoru te lako nalaženje protupožarnih aparata. Na tržištu je dostupna Harper® panik rasvjeta čiji elementi se mogu povezati Inim® adresabilnim sustavima za dojavu požara direktno na istu petlju, na hardverskoj razini. Time je omogućen stalan nadzor svih panik lampi, centralizirano upravljanje, usmjeravanje evakuacije, podešavanje nivoa svjetlosti, a i velike uštede kada se panik rasvjeta spaja na vatrodojavnu petlju.