Select Page

СОС системи за итни повици

СОС системите им овозможуваат на корисниците, жителите или посетителите на различни објекти да повикаат помош кога им е потребна. Тие главно се користат во болници, домови за стари лица, затвори, хотели и други јавни установи, на пример во тоалети за лица со посебни потреби.

Современите СОС-системи базирани на IP технологија, овозможуваат многу повеќе од класичните, а за нивната целосна функционалност од клучно значење е да се избере опрема која овозможува флексибилност во прилагодувањето на деловните потреби, лесно користење и управување, и е во согласност со важечките норми.

Предности на IP базирани СОС системи

СОС системите базирани на IP технологија имаат бројни предности во однос на класичните, како од гледна точка на институциите кои ги сакаат или мораат да ги имаат, така и од гледната точка на корисниците на нивните услуги (резиденти, пациенти, посетители). Веќе при инвестицијата, тие се поисплатливи затоа што е можно да се користат постоечки системи, или со користење на постоечки конвенционални точки за повици, или со преземање на старото ожичување на објектот преку BUS технологија (мост кон IP/TCP). Тие се исто така пофлексибилни во однос на неограничената можност за проширување и далечинско управување и можат да се интегрираат со други системи на објектот. Бидејќи СОС повиците може да се примаат не само преку компјутерот во дежурната соба, туку и преку мобилните телефони, тие му овозможуваат на персоналот да ја врши својата редовна работа без корисниците да бидат во неизвесност дали некој знае дека им е потребна помош.   

  • Можност за користење на жиците на постоечкиот класичен СОС систем
  • Неограничена можност за проширување на системот
  • Далечинско управување
  • Десктоп и мобилна апликација за примање повици и комуникација со луѓе кои имаат потреба – персоналот ќе добие повик за помош дури и за време на извршување на редовните обврски, а не исклучиво во дежурната соба
  • Двонасочна говорна комуникација помеѓу персоналот и лицето кое го упатило СОС повикот
  • Следење на движењето на лица со СОС нараквица околу зградата и надворешните области, позиција видлива на планот
  • Проверка на грижата или планот за лекување на секој корисник
  • Внесување податоци за преземените мерења (тежина, крвен притисок, температура), терапија и набљудувања (изеден оброк)
  • Автоматско складирање на сите активности во дигиталната архива на настани (повик за помош, обезбедена помош, мерења на пациенти, посети). Способност за прегледување, извоз и анализа на записите.
  • Идентификација на лицето кое дало помош преку ИД карта и читач

Елементи на СОС системите

Централни единици

Тие овозможуваат прием, обработка и складирање на повик направен преку една од повикувачките единици. Опсегот на централните единици iCall овозможува високо ниво на флексибилност, како при користењето, така и во изведбата на системот (висока флексибилност на интеграција). Користењето на SIP протоколот нуди безброј можности за комуникација внатре и надвор од објектот (интеграција со VoIP телефонија, домофон и слично).

Фиксни и мобилни единици за повикување

Уредите за повикување iCall се достапни во неколку верзии, од оние што овозможуваат телефонски повици,управување со осветлување и мултимедијална контрола, до оние што реагираат на глас за луѓе кои не можат да го притиснат копчето. Различните изведби овозможуваат искористување на постоечки или несоодветни жици, што овозможува едноставна надградба и модернизација на старите системи. Сите единици се целосно програмибилни.

Повик за помош може да се направи и преку СОС нараквици, кои преку прецизна технологија за геолокација овозможуваат постојано следење на положбата на резидентите.

Опрема за сигнализација

Опремата за сигнализација вклучува различни видови на опто-акустични сигнализатори за лоцирање на микролокација на повиците (соби), како и терминали за повторување на повиците и прикази во коридори за големи објекти (болнички ходници). Опремата е исто така целосно програмабилна.

Софтвер за прием и обработка на СОС повици

Производите на IndigoCare се интегрираат во IP „светот“ преку платформата Netrix или преку компјутери или паметни телефони. Интеграцијата на гласовните функции преку SIP протоколот овозможува безброј можности за комуникација внатре или надвор од објектот. Различни софтверски пакети овозможуваат дополнителни функции на системот, како што се следење на здравјето, податоци за персоналот, распореди, модули за евакуација и слично.

Дополнителна опрема

Достапни се различни мрежни свичеви (PoE или класични). За непречено функционирање во случај на прекин на електрична енергија, системот мора да се третира како безбедносен систем, а при проектирањето треба да се обезбеди доволна автономија на напојувањето

Интеграција на СОС системот со другите системи во објектот

IP SOS системите може да се интегрираат со други системи во објектот (видео надзор, контрола на пристап, BMS). Поради безбедноста на корисниците, особено е важна можноста за интегрирање со системот за аларм за пожар и поврзаните системи кои овозможуваат сигурна и брза евакуација (систем за јавни обраќања за евакуација, панично осветлување, одстранување на чад и топлина). Исто така, можно е да се интегрираат со користење на софтверот за интеграција ABSistemDCi.

Проектирање на СОС системите

Проектирањето е клучот за целосната функционалност на СОС системите, и треба потполно да се довери на овластени стручни лица. Со тоа се избегнуваат различни импровизации од типот на користење на противпровални или противпожарни алармни централи за СОС повиците, ситуации во кои не е можно користење на опрема од различни производители и ситуации во кои одржувањето треба да биде почесто за системот да функционира исправно, што инвестицијата во системот ја прави поголема. При одбирање на опремата треба да се води сметка за складноста со позитивните норми кои се прифатени во земјите од Европската унија (VDE 834, BS8300) кои го пропишуваат квалитетот на СОС системите и опремата за одредени намени, на пример за домови за стари лица и лица со инвалидитет или болници.

Квалитетно дизајниран и имплементиран систем, со внимателна интеграција врз основа на барањата на корисниците во фазата на дизајнирање, може да дејствува како „мултипликатор“ на персоналот и да ја зголеми ефикасноста. Ова е особено важно во време на епидемии и недостаток на обучена работна сила. Во исто време, на корисниците им се обезбедува поголема удобност и душевен мир бидејќи знаат дека помошта е тука кога им е потребна.

Indigo Care

Белгиската компанија IndigoCare, дел од групацијата Essec, работи од 1977 година и беше прва во светот што произведе целосно IP-базиран SOS систем познат денес како iCall. Тие се еден од најголемите системски интегратори за итни повици, известувања и телекомуникациски решенија во светот. Компанијата работи во 48 земји и вработува повеќе од 130 луѓе.