Vyberte stranu
O nás

Regionálny líder v odvetví technického zabezpečenia

Rijeka

Drazžice 123/c (Zamet)
51000 Rijeka
T: +385 (0)51 359 700
E: rijeka@alarmautomatika.com

Split

Poljicka cesta 11
21000 Split
T: +385 (0)21 542 653
E: split@alarmautomatika.com

Zadar

Brace Miroslava i Janka Perice 19
23000 Zadar
E: zadar@alarmautomatika.com

Zagreb

Heinzelova 60
10000 Zagreb

Project sales
T: +385 (0)1 4662 750
E: projekti@alarmautomatika.com

Wholesale
T: +385 (0)1 369 04 91
E: veleprodaja@larmautomatika.com

Ljubljana

Letaliska cesta 32
1000 Ljubljana
T: +386 (0)8 205 3710
E: ljubljana@alarmautomatika.com

Sarajevo

Dzemala Bijedica 156
71 000 Sarajevo
T: +387 (0)33 218 872
E: sarajevo@alarmautomatika.com

Belgrade

Zarija Vujosevica 8
11 070 Belgrade (New Belgrade)
T: +381 (0)11 398 1482
E: beograd@alarmautomatika.com

Podgorica

Doka Mirasevica 106
81 000 Podgorica
T: +382 (0)20 657 007
E: podgorica@alarmautomatika.com

Budapest

Fivér utca 8/B
1131 Budapest
T: +36 (0)1 615 0087
E: budapest@alarmautomatika.com

Skopje

Gilles Verne 8
1000 Skopje
T: +389 (0)2 245 7388
E: skopje@alarmautomatika.com

Bucharest

Strada Zece Mese nr. 9, sector 2
024061 Bucharest
T: +40 (0)31 426 0355
E: bucharest@alarmautomatika.com

Tirana

Rruga Spiro Floqi
KOMPLEKSI „MOLLA“
NJESIA ADMINISTRATIVE 14
1001 Tirana
T: +355 67 6067 000
E: tirana@alarmautomatika.com

Sofia

street „prof. Aleksandŭr Tanev“
1715 z.k. Mladost 4 Sofia
T: +359 (2) 423 1452
E: sofia@alarmautomatika.com

Bratislava

Studená 5
821 04 Bratislava
E: slovakia@alarmautomatika.com

Počas viac ako 30 rokov pôsobenia na trhu Alarm automatika rozvíja svoje obchodné operácie v 11 krajinách, ktoré dnes pokrývajú celý región juhovýchodnej Európy. Viac ako 150 zamestnancov sa stará o potreby vyše 2 000 stálych zákazníkov. Ponuka zahŕňa produkty od viac ako 200 svetových výrobcov a naše vlastné značky sa neustále vyvíjajú, pričom ich vlastnosti sú prispôsobené pre špecifické trhy.

Vízia

Vybudovať systém vzťahov, ktorých prvoradým cieľom je ochrana životov a majetku pri zlepšovaní kvality života a podnikania, neustálym prijímaním nových poznatkov a technológií, sledovaním trendov na trhu a potrieb spotrebiteľov pri úzkej spolupráci s klientmi a partnermi. Víziou Alarm automatika je dosiahnuť vedúce postavenie v odvetví technického zabezpečenia južnej a juhovýchodnej Európy.

Misia

Poslaním spoločnosti je vytvárať hodnotovú ponuku, ktorá zahŕňa vysokokvalitné, inovatívne produkty, služby a kompletné riešenia, ktoré spĺňajú individuálne potreby zákazníkov s cieľom znížiť riziko pre zákazníkov a obchodných partnerov, podporiť hladké obchodné operácie a rýchlejší rast využitím spoločnej platformy.

Kompetencie

Ľudia zo spoločnosti Alarm automatika sú rozhodujúcim faktorom pre doterajšie výsledky a víziu ďalšieho rozvoja. Pozícia lídra regionálneho trhu je budovaná neustálymi investíciami do technických, ekonomických, organizačných, inžinierskych, IT a riadiacich kompetencií zamestnancov.

Interný výskum a vývoj

Aby bolo portfólio spoločnosti maximálne konkurencieschopné a technologicky vyspelé, integrované a prispôsobené špecifickým potrebám používateľov, celý tím inžinierov neustále sleduje nové technológie, vyvíja nové produkty, služby a softvér, ako aj vlastné značky. Spoločnosť bola opakovane ocenená za vyvinuté riešenia a zrealizované projekty.

Oprávnenia a certifikáty

Firma aj zamestnanci disponujú všetkými potrebnými oprávneniami v oblasti technického zabezpečenia, stavebníctva a informatiky, ako aj Osvedčením o bezpečnosti podnikania. Prevádzka je v súlade s certifikátom ISO 9001: 2015 pre obchodné riadenie a certifikátom ISO 27001 pre informačnú bezpečnosť. Úspešnosť práce je už viac ako 15 rokov overená certifikátom bonity 3A od Company Wall Business.

Sociálna zodpovednosť podnikov

Dôležitou súčasťou našej vízie úspechu je fungovať tak, aby sme popri dosahovaní vlastných cieľov prispievali k rozvoju širšej komunity a k ochrane životného prostredia. Aktívne sa zapájame do množstva projektov, v ktorých dávame znalosti a materiálne zdroje Alarm Automatiky do rúk komunity s túžbou vytvárať príjemnejšiu a bezpečnejšiu spoločnosť pre nás i budúce generácie.

Zásady systému riadenia

Politika kvality

Aplikáciou normy ISO 9001: 2015 Systém manažérstva kvality spoločnosť určila politiku manažérstva kvality nasledujúcimi spôsobmi:

 • budovať partnerstvá so zákazníkmi
 • zamestnávať profesionálnych a ambicióznych zamestnancov a umožňovať a podporovať ich neustále vzdelávanie
 • poskytovať najmodernejšie vybavenie a udržiavať infraštruktúru a prostredie pre pohodlnú prevádzku
 • rozvíjať partnerstvá s dodávateľmi
 • uplatňovať a zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality na základe požiadaviek tejto medzinárodnej normy a snažiť sa prekračovať úroveň týchto požiadaviek
 • stanoviť si ambiciózne, merateľné a dosiahnuteľné ciele kvality.

Environmentálna politika

Uplatňovaním normy ISO 14001: 2015, Systém environmentálneho manažérstva, spoločnosť preukazuje svoje environmentálne a sociálne povedomie partnerom, zamestnancom a verejnosti. Spoločnosť zaviedla environmentálnu politiku, ktorá prejavuje záväzok k ochrane prírody a životného prostredia a prevencii znečisťovania nasledujúcimi spôsobmi:

 • zabezpečiť, aby dopady výrobných činností mali minimálny a kontrolovaný vplyv na životné prostredie a prírodu
 • neustále pracovať na zlepšovaní ochrany životného prostredia a prevencie znečisťovania
 • dodržiavať právne predpisy týkajúce sa environmentálnych aspektov
 • stanovovať a zlepšovať environmentálne ciele
 • dokumentovať, implementovať a udržiavať systém ochrany životného prostredia
 • oboznamovať organizáciu s účelom a potrebou ochrany životného prostredia.

Politika riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Spoločnosť podporuje proces riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako neoddeliteľnú súčasť podnikovej kultúry, obchodných praktík a dobrej správy vecí verejných, čím sa dosahujú lepšie obchodné výsledky a väčšia zodpovednosť manažmentu.

Spoločnosť poskytuje rámce na stanovovanie cieľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytovaním potrebných ľudských, materiálnych a finančných zdrojov a získava potrebné časové rámce a znalosti na dosiahnutie stanovených obchodných cieľov. Spoločnosť sa:

 • venuje plneniu všetkých právnych a regulačných požiadaviek a požiadaviek týkajúcich sa konkrétneho priemyselného sektora.
 • venuje manažmentu rizík formou včasnej identifikácie rizík súvisiacich s bezpečnosťou práce a implementáciou spracovania rizík, na ich odstránenie alebo aspoň zníženie.
 • zaviazala zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky na predchádzanie pracovným úrazom a/alebo chorobám, berúc do úvahy kontext spoločnosti a špecifickú povahu rizík a možných príležitostí.
 • zaviazala neustále rozvíjať systém manažérstva prostredníctvom vhodného a včasného zlepšovania dokumentácie a oznamovania zmien všetkým zainteresovaným stranám spoločnosti.

Spoločnosť je otvorená spolupráci a konzultáciám s pracovníkmi a podporuje účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa pracovných podmienok a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.