Изберете страница
Професионални услуги за комплексни проекти

Проектиране

Проектът, разработен от упълномощени лица, гарантира функционална и разходоефективна система, в съответствие с действащите разпоредби.

Оценка на уязвимостта на сигурността и изследване на мерките за сигурност

Нивото на риска, съществуващ на обекта, и в рамките на значимите за обекта бизнес операции се анализира съгласно международна методология и се систематизира чрез оценката на уязвимостта на сигурността и изследването на мерките за сигурност.

Консултации, оценка на инвестициите и идеен проект

Оценката на инвестициите определя всички необходими инвестиции (оборудване, материали, строителство), продължителността на инвестицията и препоръки за нейното реализиране. Следващата стъпка идейният проект на мерките за сигурност, съобразени с конкретните нужди и основаващ се на въпросната оценка.

Надзор на проекта

Надзорът предпазва инвеститора от частично или непрофесионално инсталиране, случайно или умишлено недоглеждане от страна на изпълнителя и гарантира съответствие с положителните закони.

Координация и управление на проекти

По-големите проекти и проектите, в които участват няколко изпълнители, налагат необходимост от координация, т.е. управление на проектите от оторизирани ръководители на проекти.

Интегриране на софтуера и интегриране с бизнес структурата на потребителя

Интегрираните системи за техническа сигурност са по-бързи и по-лесни за управление и за да постигнат пълна разходоемкост, същите трябва да бъдат интегрирани с BMS (Система за управление на сгради) и интегрирани в информационната и комуникационната структура на клиента.

Поддръжка

ABsistemdcCARE4 е уникален модел за наблюдение, поддръжка и обслужване на системи за техническа сигурност, който включва Централен технически мониторинг (CTM) на работата на системата, мрежата от сертифицирани инсталатори и сервизни партньори.

iDEA Solution
Blank